top of page
DDC70A45-FD3F-4E9A-BA11-5BF40716069F.jpeg

Vad innebär
psykosyntesterapi?

Ordet psykosyntes kommer från grekiskans “psyche” och betyder “själ”/“liv” samt "syntes" som betyder "att sätta ihop"/"integrera". 


Psykosyntesen har sina rötter i den psykodynamiska traditionen och grundades 1926 av läkaren Roberto Assagioli. 


Psykosyntesen förstås egentligen bättre som en människosyn än en metod i sig.


Psykosyntesen beskrivs också som en integrativ terapiform eftersom den inkluderar många teorier och metoder. 


Idag influeras Psykosyntesen av b.la. humanistisk psykologi, existentialistisk filosofi och psykoterapi, neuropsykologi, utvecklingspsykologi, anknytningsteori, gestaltterapi, samt relationell och transpersonell psykologi. 


Här följer några aspekter som beskriver psykosyntesens grundsyn på människan:


Psykosyntesen bejakar både kropp, själ, tankar och känsla och ser alla dessa som möjliga ingångar till att förstå oss själva bättre. Terapin går ut på att förstå mer om när tidigare erfarenheter och tankemönster kan bli ett hinder för oss här och nu, i vårt dagliga liv. Lika viktigt är att ta till vara på och uppmärksamma klientens inneboende resurser, längtan och drömmar.

Stor vikt läggs också vid den terapeutiska relationen, empati och att skapa ett tryggt, tillåtande och hållande klimat som skapar goda förutsättningar för ett terapeutiskt utforskande.


Psykosyntesen utgår från att svaren på våra inre frågor finns inom var och en av oss. Terapeuten har en vägledande och stödjande roll i att undanröja de hinder som eventuellt står i vägen. 


Psykosyntesen beskriver inre konflikter och motsägelser inom oss med hjälp av delpersonligheter. På det här sättet kan vi lättare förstå det som utspelar oss i vårt inre och därmed närma oss acceptans och högre grad av självmedkänsla. 


Exempel på vanliga delpersonligheter är en inre kritiker, en anpasslig del eller presterare. I terapin kan det vara hjälpsamt att undersöka både vad olika delar gör för oss och vad de bidrar med (hur jag kan använda dess kvaliteter till min fördel) men också på vilka sätt de ibland blir begränsande för oss. 

I psykosyntesterapi kan man t.ex. jobba med guidade meditationer, kroppsliga förnimmelser (stanna upp med känslan i kroppen), inre bilder och symboler. Inre bilder och symboler kan komma till oss genom b.la. böcker, poesi, musik, drömmar eller i en meditation. Det här är några sätt att lämna den rationella hjärnan och istället tillåta oss känna vad som på djupet är viktigt för oss - genom själens språk! 


Psykosyntesterapi: Om mig
a27d24_338213930c5745b49a932c37c0123141~
Psykosyntesterapi: Välkommen

Äggmodellen ovan var Roberto Assagiolis försök att illustrera en slags konstitution av människan. Väl medveten om begränsningen i alla modeller och figurer som försöker sig på detta - att det alltid innebär en förenkling och ger en statisk bild av vårt inre. Ändå kan de ge förståelse och underlätta när vi vill närma oss ett eller några grundantaganden, om vår inre konstruktion och sätt att fungera.

Psykosyntesterapi: Text

Varför terapi?


Det finns många olika skäl till att söka terapi. Vi kan ha förlorat en familjemedlem eller någon vi håller kär. Vi kanske har avslutat en långvarig relation eller blivit lämnade. Det kan handla om plötsliga och oväntade händelser, men det behöver inte vara så. Det kan också handla om en växande, gnagande känsla av tomhet, vilsenhet eller meningslöshet. En insikt om att ens jobb inte längre är lustfyllt eller påtaglig friktion i en eller flera viktiga relationer. Ibland kan något skava utan att vi riktigt vet vad det är och ibland är det kroppsliga symtom som gör sig till känna och till sist leder oss till terapi. 

Terapi är en möjlighet att få ett vittne till sina upplevelser, bli lyssnad till, hörd och speglad utan att bli dömd. Ibland även utmanad, men alltid på dina villkor som klient.

"If your compassion doesn't include yourself, it is incomplete".

Varmt välkommen att kontakta mig!


Psykosyntesterapi: Text
Psykosyntesterapi: Pro Gallery
bottom of page